Bảo hiểm Prudential cố tình gây khó dễ cho khách hàng?

Đời sống

Bộ Y tế bãi bỏ hai thủ tục hành chính lĩnh vực y tế dự phòng

Bộ Y tế bãi bỏ hai thủ tục hành chính lĩnh vực y tế dự phòng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế.