Bảo hiểm Prudential cố tình gây khó dễ cho khách hàng?

FLC triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường, quá trình tái cơ cấu đã hoàn tất?

Sau hơn 8 tháng kể từ khi họp Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua kế hoạch tái cơ cấu, FLC sắp họp tiếp Đại hội đồng cổ đông bất thường để báo cáo kết quả.

FLC triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường, quá trình tái cơ cấu đã hoàn tất? - Ảnh 1.

Ngày 9/11, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn FLC ban hành nghị quyết triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

FLC cho biết, đại hội sẽ họp để Hội đồng quản trị báo cáo về kết quả tái cơ cấu Tập đoàn FLC và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024, cùng các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Danh sách cổ đông sẽ được chốt vào ngày 1/12/2023. Thời gian, địa điểm tổ chức sẽ được công ty thông báo sau.

Trước đó, vào ngày 2/3/2023, FLC đã họp Đại hội đồng cổ đông bất thường, thông qua tái cơ cấu toàn diện, xử lý các vấn đề tồn tại, phát sinh trong hoạt động tài chính của công ty trong giai đoạn 2015 đến nay.

Thời điểm hiện tại, FLC vẫn chưa công bố được các báo cáo tài chính. FLC cho biết, FLC và công ty kiểm toán UHY chưa đạt được sự đồng thuận giữa 2 bên về ý kiến kiểm toán báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021.

Theo đó, FLC chưa thể phát hành các báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, 2022, quý 1/2023, quý 2/2023 và báo cáo tài chính soát xét bán niên 2023.